Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/24/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/24/03
2003-10-07
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO
                                                                                  Wiślica 2003.10.07
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

Wójt Gminy Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8, woj. świętokrzyskie, pow. buski, tel. 041 3792106, www.ug.wislica.pl, e-mail: urzad@ug.wislica.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na:
Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy Wiślica obejmująca:
1.Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach publicznych
2.Budowa nowych punktów świetlnych przy drogach gminnych i lokalnych
Miejsce realizacji: teren gminy Wiślica.
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 10.11.2003.
Wadium : - 3000 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 4, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Waldemar Błachut, e-mail: urzad@ug.wislica.pl, tel. /041/ 379-20-47, lok. 4, w godz. 7:00 – 15:00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat - I piętro.
Termin składania ofert upływa dnia 15.10.2003 o godzinie 11:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 15.10.2003 o godzinie 11:30 w siedzibie zamawiającego, lok.4.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
spełniaja warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

                                                                                          Wójt Gminy
                                                                            mgr inż. Stanisław Krzak
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK