Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEPARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/20/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/20/03
2003-09-05
PRZEPARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

                                                                                             Wiślica, 2003-09-05
ZAMAWIAJĄCY Wójt Gminy Wiślica
Okopowa 8, 28-160 Wiślica(41) 3792106 e-mail:
                    OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY                               O WARTOŚCI    SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO NA:
Odbudowę rowów melioracyjnych na terenie gminy Wiślica
Przedmiotem zamówienia jest odbudowa rowów melioracyjnych w miejscowościach: Hołudza, Skorocicie, Skotniki Górne, Skotniki Dolne, Chotel Czerwony, Szczerbaków, Górki, Gorysławice,Szczytniki na długości 8406mb.   Wymagany termin wykonania zamówienia: 30.10.2003 roku.                            Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 4             w godzinach 7:00 - 15:00.                                                                                  Oferty należy składać do dnia 2003-09-12 do godz. 11:00 w:Urząd Gminy w Wiślicy – SekretariatOkopowa 8, 28-160 Wiślica
Otwarcie złożonych ofert nastąpi dn. 2003-09-12 o godz.11:00 w:Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 4, Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:
a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,                                                                                    b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień                                         c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,                                                                                                           d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,       e) nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,                                                                                  f) spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.                                                                                           Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) – 100%                             Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 500 zł,
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.                                                   Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.                                                     Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.                                   Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego, inż. Waldemar Błachut tel. /41/3792047, w godz. 7:00 – 15:00                                               Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.   
                                                                                       Wójt Gminy    
                                                                              mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK