Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/21/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/21/03
2003-09-05
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 30 000 EURO
Wiślica 2003-09-05- Wójt Gminy Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8, woj. świętokrzyskie, pow. buski, tel. 041 3792106, www.ug.wislica.pl, e-mail: urzad@ug.wislica.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na Remont Szkoły Podstawowej w Wiślicy : Zadanie 1 Wymiana instalacji centralnego ogrzewania Zadanie 2 Wymiana stolarki okiennej (dopuszcza się składanie ofert częściowych, liczba zadań: 2). (PKWiU: 45.33.1) Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Wiślicy. Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej. Termin realizacji (wymagany) - 20.10.2003. Wadium : – dla całości zadania - 7000 zł. – Zadanie Nr 1 - 4000 zł – Zadanie Nr 2 - 3000 zł Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100% Specyfikację istotnych warunków zamówienia (cena: 20 zł) można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 4, lub za zaliczeniem pocztowym. Uprawniony do kontaktów z oferentami - Waldemar Błachut, e-mail: urzad@ug.wislica.pl, tel. /041/ 379-20-47, lok. 4, w godz 7:00 – 15:00. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. sekretariat - I piętro. Termin składania ofert upływa dnia 29.09.2003 o godzinie 11:00. Otwarcie ofert nastąpi dnia 29.09.2003 o godzinie 12:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 4. Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych. W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe: spełniaja warunki Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wójt Gminy mgr inż. Stanisław Krzak
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK