Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/17/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/17/03
2003-08-06
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Wiślicy w roku szkolnym 2003/2004 r na trasach:
1. Skorocice, Skotniki Dolne, Kobylniki, Wiślica długość 14 km ilość dzieci na trasie 86,
2. Kocina, Ostrów, Wawrowice, Kuchary,  Wiślica długość trasy 8,5 km ilość dzieci na trasie 86
Dowóz będzie się odbywał tylko w dni robocze z wyłączeniem ferii świątecznych, ferii zimowych, dodatkowych wolnych od nauki dni. Dowóz będzie obejmował poranny dowóz dzieci do szkoły na godzinę 7.50 (początek lekcji godz. 8:00)  na w/w trasach.                 
                                                
Wymagany termin wykonania zamówienia:
Realizacja zamówienia odbywać się będzie w ciągu roku szkolnego 20003/2004 to jest od 01.09.2003 do 25.06.2004 r.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia bezpłatnie można odebrać w Urzędzie Gminy w Wiślicy,
ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica w pokoju nr 5 w godzinach 7:00 - 15:00
Oferty należy składać do dnia 2003-08-12 do godz. 10:00  w:
Urząd Gminy w Wiślicy – Sekretariat
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-08-12 o godz. 12:00 w:
Urząd Gminy w Wiślicy - pok. nr 8
Okopowa 8, 28-160 Wiślica
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:
a)posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi,
b)posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania prac lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
c)dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania danego zamówienia,
d)znajdowanie się w sytuacji finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,
e)niepodleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie  art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
f)spełnienie warunków dodatkowych określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Kryteria oceny oferty i ich znaczenie - cena (koszt) - 100%
Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (w/g siwz): 200 zł,
Nie przewiduje się składanie ofert częściowych.
Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.
Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.
Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z oferentami jest Kierownik Referatu Rozwoju Strategicznego, inż. Waldemar Błachut tel. /41/3792077, w godz. 7:00 - 15:00
Postępowanie prowadzone będzie z zastosowaniem obowiązkowych preferencji krajowych.

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK