Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/15/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/15/03
2003-08-01
PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

                                                                                        Wiślica 2003.08.11

Wójt Gminy Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8, woj. świętokrzyskie, pow. buski, tel. 041 3792106, www.ug.wislica.pl, e-mail: urzad@ug.wislica.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację dróg gminnych :
1. Nr 1571006 Brzezie – Komornice – Gaj na odcinku dł. 1400 mb w miejscowości Czerwony – Gaj, gm. Wiślica
2. Nr 1571017 Górki przez wieś na odcinku dł. 2200 mb w miejscowości Górki, gm. Wiślica
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) – 12.09.2003.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 8, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami :
- Waldemar Błachut tel. /041/ 379-21-28, lok. 8, w godz. 7.00-15.00
- Andrzej Siemieniec tel. /041/ 379-20-47, lok. 4, w godz. 7.00 -15.00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 5 - sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 18.08.2003r o godzinie 12:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2003r o godz. 13:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

                                                                                        Wójt Gminy Wiślica
                                                                             /-/mgr inż. Stanisław  Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK