Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/12/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/12/03
2003-08-01
PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
                                                                       Wiślica 2003-08-01

Wójt Gminy Wiślica, ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Adres e-mail:

 

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA WYKONANIE PRAC REMONTOWO-

KONSERWATORSKICH W DOMU DŁUGOSZA W WIŚLICY

 

Zadanie 1 : Wykonanie prac remontowo – konserwatorskich w Domu Długosza w Wiślicy w

oparciu o opracowany przez Wykonawcę na podstawie Wytycznych konserwatorskich z dnia

16.04.2003 r. Znak: IN-404/965/03 oraz przedmiaru robót i zatwierdzony przez Wojewódzki

Oddział Służby Ochrony Zabytków w Kielcach program prac konserwatorskich

Wymagany termin wykonania zamówienia: 2003-11-15

Specyfikację istotnych warunków zamówienia w cenie 25 zł (brutto) można odebrać w:

Urząd Gminy w Wiślicy, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica – Sekretariat w godz. 7:00 – 15:00

Oferty należy składać do dnia 2003-07-31 do godz. 9:00 Sekretariat -Wójt Gminy Wiślica

Ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 2003-07-31 o godz. 10:00 w

Wójt Gminy Wiślica, ulica Okopowa 8, 28-160 Wiślica, w pokoju nr 6

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia jest spełnienie

warunków z art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych:

a) posiadanie uprawnień do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami

ustawowymi,

b) posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonywania prac lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

c) dysponowanie niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i

technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonywania danego zamówienia,

d) znajdowanie się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

e) nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach

publicznych

Kryteria oceny ofert (w skali 100-punktów): - cena ofertowa - 60%,

- wartość merytoryczna programu prac konserwatorskich – 20%,

- doświadczenie zawodowe - 20%

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąść udział Oferenci spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                  mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

 

 

 

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK