Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/08/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/08/03
2003-05-29
PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO

                                                                                     Wiślica,dnia 2003.05.23


Wójt Gminy Wiślica, 28-160 Wiślica, ul. Okopowa 8, woj. świętokrzyskie, pow. buski, tel. 041 3792106, www.ug.wislica.pl, e-mail: , ogłasza przetarg nieograniczony na odbudowę  drogi gminnej Nr 1571001 na odcinku 2000mb w miejscowości Górki i Gorysławice , gmina Wiślica
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) –31.08.2003.
Wadium -6000,00 zł.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
   cena (koszt) - 100%
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.: 8, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami - Waldemar Błachut, e-mail: , tel/fax. /041/ 379-21-28, lok. 8, w godz. 7.00-15.00.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok. 5 -  sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 20.06.2003r o godzinie 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 20.06.2003r o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK