Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/09/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/09/03
2003-05-20
PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

                                                                                                Wiślica 2003-05-20

WÓJT Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica
tel. 041 379-21-28, fax. 041 379 –21-28
ogłasza przetarg nieograniczony na zakup kruszywa, które będzie wykorzystywane do remontu dróg położonych na terenie gminy Wiślica
Miejsce realizacji: Gmina Wiślica
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej.
Termin realizacji (wymagany) – 31.12.2003r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt) - 100%
Warunki przystąpienia do przetargu można odebrać w siedzibie zamawiającego, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – inż. Waldemar Błachut tel. 41 379 21 28, pok. nr 8, w godz. 7-15.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, Sekretariat U.G Wiślica
Termin składania ofert upływa dnia 30 .05.2003 o godzinie 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 02.04.2003 o godzinie 10:00 w siedzibie zamawiającego, pok. nr.8. ul. Okopowa 8.
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 ust. 1 i art. 22 ust. 7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe tj. określone w istotnych warunkach zamówienia.

                                                                                          Wójt Gminy
                                                                                mgr inż. Stanisław Krzak

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK