Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO - Numer sprawy : RS.341/7/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/7/03
2003-05-15
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO
                                                                                    Wiślica, dnia 2003.05.15

Wójt Gminy Wiślica, 28-160 Wiślica,ul. Okopowa 8, woj. Świętokrzyskie, pow. buski, tel. 041 3792106, www.ug.wislica.pl, e-mail: urzad@ ug.wislica.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na modernizację drogi gminnej Nr 1571001 na odcinku 2000 mb w miejscowosci Górki i Gorysławice, gmina Wiślica
Nie dopuszcza się składania oferty wariantowej.
Termin realizacji (wymagany) - 31.07.2003 r.
Wadium – 100 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena (koszt ) - 100 %
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok.:8, lub za zaliczeniem pocztowym.
Uprawniony do kontaktów z oferentami – Waldemar Błachut, e-mail:
urzad@ug.wislica.pl, tel.041/ 379 21 28, lok. 8, w godz. 7.00-15.00
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego, lok.5 – sekretariat.
Termin składania ofert upływa dnia 26.05.2003 o godz. 9.00
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26.05.2003 o godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, lok. 8
Postępowanie będzie prowadzone z zastosowaniem preferencji krajowych.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.19 ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o zamówieniach publicznych, spełniający warunki dodatkowe:
spełniają warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

                                                                             Wójt Gminy Wiślica
                                                                         mgr inż. Stanisław Krzak
 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK