Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO - Numer sprawy : RS.341/05/03 (wynik)

Numer sprawy : RS.341/05/03
2003-05-05
PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30000 EURO

                                                            Wiślica 2003-05-05

                               Wójt Gminy Wiślica

                   ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica

           tel. (041) 379 21 06, fax. (041) 379 21 28

 ogłasza przetarg nieograniczony poniżej 30000 EURO, którego przedmiotem jest

                   dostawa sprzętu komputerowego  oprogramowania na potrzeby

                                                 Urzędu Gminy Wiślica:

 

Parametry   jakimi powinien charakteryzować się w/w sprzęt i oprogramowanie określone są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wymagany termin wykonania zamówienia – 15.06.2003.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Oferenci nie wykluczeni na podst. art.19, ust.1 i art. 22 ust.7 ustawy o Zamówieniach Publicznych, oraz spełniający warunki dodatkowe określone w specyfikacji istotnych  warunków zamówienia.

W postępowaniu stosuje się preferencje krajowe.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok.6, lub otrzymać pocztą elektroniczną, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci otrzymania specyfikacji.

Sposób składania ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Sekretariacie UG pok. Nr 5 do dnia   26.05.2003 r. do godz. 8:00.

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.05.2003 r. o godz. 08:30 w pokoju nr 8 w siedzibie Zamawiającego.

Kryteria oceny oferty i ich znaczenie: - cena (koszt) – 100 %

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości (wg sizw): 600 zł

Nie przewiduje się składania ofert częściowych

Przewiduje się składanie ofert równoważnych.

Nie przewiduje się składania ofert wariantowych.

Osoby uprawnione do kontaktowania się z dostawcami:

w sprawach  merytorycznych: mgr Jacek Balicki – Sekretarz Gminy, tel. (041) 3792106

jacek

w sprawach proceduralnych: inż. Waldemar Błachut – Przewodniczący Komisji Przetargowej, tel. (041) 3792128

                                                                                               Wójt Gminy

                                                                                   mgr inż. Stanisław Krzak

 

 

Specyfikacja :
Pytania:

Odpowiedzi:

Protesty:

WYNIK