Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Formularze i wnioski

      Wymienione poniżej wnioski można dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica również w  formie elektronicznej, poprzez pobranie formularza PDF z poniższej strony internetowej, wypełnienie go i podpisanie bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj., Dz. U. z 2013 r. poz. 262). Wypełnione i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu formularze, można również przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: .

     Aby założyć profil zaufany należy zarejestrować swoje konto na portalu e-PUAP (www.epuap.gov.pl). Z konta użytkownika należy wysłać wniosek o założenie profilu zaufanego. Po wysłaniu wniosku mamy 14 dni na wizytę w Urzędzie Miasta i Gminy celem potwierdzenia tożsamości. To jedyna, konieczna wizyta w urzędzie.

     Więcej informacji na temat profilu zaufanego, znajdą Państwo na naszej stronie internetowej www.wislica.pl w zakładce „Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego e-PUAP”.

 

GEOPORTAL POWIATU BUSKIEGO - https://geodezja.powiat.busko.pl/ . Za jego pośrednictwem można załatwić drogą elektroniczną sprawy realizowane przez Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju.

 

 System Powiadomień SMS Mieszkańców Miasta i Gminy Wiślica:

Regulamin

 • Wniosek rejestracyjny [pdf] [doc
 • Wniosek o wyrejestrowanie z systemu [pdf] [doc]

 

Referat Organizacyjny:

 • Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu DOCXoświadczenie.docx (18,25KB)
 • Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [pdf]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych [pdf]
 • Podanie o stwierdzenie własnoręczności podpisów [pdf]
 • Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej [ doc
 • Wniosek o przyznanie prawa pomocy osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej [doc
 • Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego [ doc ], [ pdf ]
 • Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego [ doc]
 • Oświadczenie świadka dot. przyznania świadczenia ratowniczego [doc]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o pełnieniu funkcji sołtysa PDFwniosek.pdf (605,45KB)

 

Referat SOiUSC:

 • Podanie o wydanie aktu stanu cywilnego [ pdf ]
 • Wniosek o wydanie dowodu osobistego [ pdf
 • Wniosek o wydanie z akt ewidencji ludności zaświadczenia  [pdf ]
 • Wniosek o udostępnienie danych [ pdf
 • Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące [ pdf ]    
 • Zgłoszenie pobytu stałego [ pdf ]   
 • Wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL składany w organie gminy [ pdf
 • Wniosek o umiejscowienie zagranicznego aktu [ pdf ]

 

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych :

 • Wniosek do MGKRPA w Wiślicy o wydanie opinii [ pdf ]
 • Podanie o zatrudnienie finansowane ze środków MGKRPA w Wiślicy [ doc ]
 • Wniosek  o wszczęcie postępowania zmierzającego do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego [doc]  
 • Wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację zadań z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani [doc]

Referat Finansowy/Podatki:

Podatek leśny:

 • Deklaracja - podatek leśny [ pdf ]
 • Dane o nieruchomościach leśnych [pdf ]
 • Informacja w sprawie podatku leśnego [ pdf ]
 • Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym [ doc ]

Podatek leśny nowy (obowiązuje od 1 lipca 2019):

 • Informacja o lasach [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. ZIL-1) [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. ZIL-2) [ pdf ]
 • Dane pozostałych podatników (zał. ZIL-3) [ pdf ]
 • Deklaracja na podatek leśny [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. ZDL-1) [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. ZDL-2) [ pdf ]

Podatek od nieruchomości:

 • Deklaracja na podatek od nieruchomości [ pdf
 • Dane o nieruchomościach [ pdf ]
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości [ pdf ]
 • Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości [ doc

Podatek od nieruchomości nowy (obowiązuje od 1 lipca 2019):

 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. ZIN-1) [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. ZIN-2) [ pdf ]
 • Dane pozostałych podatników (zał. ZIN-3) [ pdf ]
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. ZDN-1) [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. ZDN-2) [ pdf ]

Podatek rolny:

 • Deklaracja - podatek rolny [ pdf ]
 • Dane o nieruchomościach rolnych [pdf ]
 • Informacja w sprawie podatku rolnego [ pdf ]
 • Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym [ doc ]

Podatek rolny nowy (obowiązuje od 1 lipca 2019):

 • Informacja o gruntach [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. ZIR-1) [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. ZIR-2) [ pdf ]
 • Dane pozostałych podatników (zał. ZIR-3) [ pdf ]
 • Deklaracja na podatek rolny [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu (zał. ZDR-1) [ pdf ]
 • Dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (zał. ZDR-2) [ pdf ]

Ulga z tytułu nabycia:

 • Informacja do ulgi [pdf ]
 • Wniosek o udzielenie zwolnienia z ulgi i w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów lub wzięcia w trwałe zagospodarowanie  [pdf]

 

 • Wniosek o zwrot podatku akcyzowego PDFWNIOSEK.pdf (878,45KB)
 • PDFinformacja o pomocy.pdf (265,06KB)
 • Informacja o przetwarzaniu danych do wniosku o zwrot podatku akcyzowego [ pdf ]
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o zwrot podatku akcyzowego [ pdf ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia  [ pdf]
 • Deklaracja - podatek od środków transportowych [ pdf ]
 • Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych [ pdf ]

 

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów [ pdf]
 • Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew [ pdf ]
 • Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi [ pdf ]
 • Wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest [ pdf ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych [ doc ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i/lub prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części [ doc ]
 • Wniosek o wpis do rejestru/zmianę danych w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości [ doc ]

Referat Rozwoju Strategicznego:

Architektura i budownictwo:

 • Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy PDFwarunki-zabudowy2024.pdf (556,64KB)
 • Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i warunków zagospodarowania przestrzennego [ pdf ]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego działek [ pdf ]

Gospodarka nieruchomościami:

 • Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [ pdf]
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości [ pdf ]

Komunikacja i transport:

 • Wniosek o uzgodnienie usytuowania ogrodzenia działki od strony drogi [ pdf ]
 • Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na ustawienie w pasie drogowym stoiska handlowego [ pdf ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie drogi (ulicy) [ pdf ]
 • Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego [ pdf ]
 • Wniosek o wydanie zgody na budowę/przebudowę zjazdu z drogi [ pdf ]